Poskytujeme služby v týchto oblastiach:

 • Vďaka mnohoročným skúsenostiam ponúkame účtovné a ekonomické zázemie pre každý druh podnikateľskej činnosti.

 • Nesieme zodpovednosť za nami vedené účtovníctvo a plnenie daňových povinností našich klientov.

 • Našou prioritou je, aby nami poskytované služby boli prínosom pre úspech Vášho podnikania a aby sme Vám boli dobrým partnerom a poradcom, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť.

 • Služby poskytujeme právnickým osobám a fyzickým osobám (živnostníkom a ďalším SZČO).

SLUŽBY

Účtovníctvo

Pre každého klienta navrhujeme účtovný systém čo možno najlepšie prispôsobený jeho potrebám a preferenciám. Nastavíme Vám členenie účtovných operácií, formu účtovných výstupov a spôsob komunikácie s nami úplne podľa Vašich požiadaviek. Snažíme sa pritom, aby naša spolupráca bola integrálnou súčasťou Vášho podnikania a nami dodávané účtovné informácie boli čo možno najlepšie využiteľné pre Vaše rozhodovanie a riadenie Vašej firmy. Ak však klient dôraz na informačnú hodnotu účtovníctva nekladie a je pre neho rozhodujúcou, ak nie jedinou požiadavkou splnenie všetkých zákonných povinností, tiež naplníme jeho predstavy. Vedieme potom účtovníctvo v základnej konfigurácii vyhovujúcej platnej slovenskej legislatíve s dôrazom na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizáciu nárokov na klientov čas a vynaložené náklady.

Vedenie účtovníctva a s tým spojené služby môžu zahŕňať nasledujúce činnosti:

 • spracovanie účtovného rozvrhu s optimálne nastavenou analytickou evidenciou
 • kontrola a zaúčtovanie klientom dodaných dokladov
 • príprava a zasielanie dokladov klientovi
 • vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničné knihy a kníh pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy dlhodobého majetku
 • u platiteľov DPH spracovanie priznaní k DPH so všetkými náležitosťami
 • spracovanie účtovnej závierky, tzn. súvahy, výsledovky
 • uloženie do zbierky listín obchodného registra
 • poskytovanie priebežných prehľadov hospodárenia podľa požiadaviek
 • vedenie skladového hospodárstva
 • inventarizácie zásob aj dlhodobého majetku
 • spracovanie knihy jázd
 • účtovné a daňové konzultácie

Daňová evidencia

U fyzických osôb (živnostníkov) vedieme jednoduché účtovníctvo, prípadne evidenciu podľa platných predpisov. V takom prípade sa snažíme aj systém vedenia daňovej evidencie nastaviť tak, aby okrem zákonom stanovených povinných informácií (primárne zistenie daňového základu) poskytol aj informácie zadávateľovi.

Vedenie daňovej evidencie zahŕňa zvyčajne nasledujúce činnosti:

 • kontrola a zaúčtovanie klientom dodaných dokladov
 • príprava a zasielanie dokladov klientovi
 • vedenie peňažného denníka a kníh pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy dlhodobého majetku vrátane daňovej optimalizácie odpisov
 • u platiteľov DPH spracovanie priznaní k DPH vrátane povinných výkazov a evidencie v zmysle zákona
 • spracovanie uzávierky daňovej evidencie
 • poskytovanie priebežných prehľadov hospodárenia
 • vedenie skladového hospodárstva
 • inventarizácie zásob aj dlhodobého majetku
 • spracovanie knihy jázd
 • spätnej rekonštrukcie a kontroly daňovej evidencie

Dane

Navrhujeme postupy pre optimalizáciu daňových povinností vždy v súlade s platnou legislatívou . Spracovávame všetky daňové priznania a hlásenia a ďalšie povinné formuláre - INTRASTAT a pod.

Personalistika a mzdová agenda

Zabezpečíme všetko od spracovania pracovnej zmluvy, cez registráciu na všetkých príslušných úradoch po výpočet hrubej a čistej mzdy a prípravu a odoslanie príkazov k úhrade na mzdy a s nimi spojené odvody.

Služby zahŕňajú:

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd vrátane ich ukončenia
 • prihlásenie / odhlásenie organizácie a jej zamestnancov v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach
 • mesačný výpočet hrubej mzdy na základe klientom dodaných podkladov (dochádzka zamestnancov)
 • mesačný výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a preddavku na daň z príjmu za závislej činnosti
 • spracovanie mesačných výplatných listín zamestnancov
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov o vymeriavacích základoch pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracúvanie a zasielanie hromadných platobných príkazov k platbám miezd a odvodov
 • vedenie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov
 • spracovanie vyúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov (štvrťročné prehľady a ročné hlásenia)
 • vystavovanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti
 • spracovanie zápočtových listov odchádzajúcich zamestnancov
 • spracovanie a vedenie mzdových listov

Ekonomické a organizačné poradenstvo

Okrem účtovných a daňových služieb poskytujeme našim klientom aj poradenstvo podľa špecifických požiadaviek klienta. Tak ako je pestrá paleta činnosťou našich klientov , je rozmanité aj spektrum ďalších nami ponúkaných služieb. Patrí medzi ne najmä ekonomické poradenstvo.

CENNÍK

Ceny našich služieb sú vždy jednotlivo stanovené podľa druhu, rozsahu a miery zložitosti spracovávanej agendy. Cenu je možné stanoviť ako mesačný paušál aj ako jednotlivo fakturovanej položky a úkony.

Približný návrh ceny Vám stanovíme individuálne - kontaktujte nás prosím úplne nezáväzne telefonicky (+421 903 227 066) alebo
emailom (info@m-l-eco.sk).

KONTAKT

M.L.ECO s.r.o.

Zálužická 23, 821 01 Bratislava

IČO: 36861847

DIČ: 2022752061

Tel.: +421 903 227 066

E-mail: info@m-l-eco.sk